Adventní koncert – půlení adventní doby

Prima vystupuje poprvé na adventním koncertu

Prima vystupuje poprvé na adventním koncertu

Ve středu 13. 12. 2017 se uskutečnil v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci adventní koncert Biskupského gymnázia v Ostravě, podle slov o. Tomáše to bylo přesně v polovině adventní doby. V zadních prostorách kostela probíhala též charitativní sbírka na pomoc Sýrii a Iráku, kterou organizoval pro Charitu ČR Mgr. Pvel Stuchlý.

Do tmy a ticha zcela zaplněného chrámu se z kůru v 17.30 hodin začaly vinout tóny trubky a text písně Panna počne v podání naší scholy pod vedením Mgr. Marcely Chrástecké, která celý koncert zahájila.

Z vystoupení na adventním koncertu

Z vystoupení na adventním koncertu

Poté do rozsvíceného prostoru vešel školní kaplan o. Tomáš, aby pronesl a přítomné povzbudil svým duchovním slovem. Mimo jiné uvedl: „Advent je časem radostného čekání, časem radosti. Ono není důvod mít strach. Vždyť ten, na jehož příchod čekáme, nepřichází, aby nás ponížil, zdeptal či soudil, ale aby nás pozvedl, potěšil a povzbudil. Advent je také časem přípravy. Ani ne přípravy vnější, materiální, jako spíše přípravy vnitřní, duchovní. Smysl adventu nespočívá v hektickém uklízení či nakupování, advent je časem, ve kterém se má naše srdce ztišit a stát se vnímavější, otevřenější a krásnější.“

Následně začaly vystupovat jednotlivé třídy se svým připraveným programem.

Jako první to byli nejmladší studenti primy se svojí vyučující Mgr. Marcelou Chrásteckou s písní Advent.

Svůj adventní pozdrav přednesli také studenti, které připravovala Mgr. Marcela Tylečková s písněmi Byla cesta ušlapaná a Pospíchej. Studenti sexty A i B a II. ročníku se svými vyučujícími Mgr. Hanou Kukučkovou a Mgr. Marcelou Chrásteckou zazpívali píseň Zpívej, brzy už příjde Pán. S těmito písněmi učinkovaly třídy sekunda s tercií A, potažmo kvarta s kvintou.

Z vystoupení na adventním koncertu

Z vystoupení na adventním koncertu

K slavnostnímu hudebnímu rozjímání přispěl svými skladbami též flétnový soubor, který vede Miroslava Valderová, varhaní skladba Petr Ebena v provedení Kláry Diehelové a skladba W. A. Mozarta, kterou za klavírního doprovodu Víta Gajuška zahrála Natálie Měchová na saxofón.

Jednotlivé hudební části koncertu byly proloženy mluveným slovem Michaely Frončkové ze septimy.

K hlubokému hudebnímu i duchovnímu prožitku jistě patřilo vystoupení KOSPENU (Komorní soubor pedagogických nadšenců), který vedla Mgr. Hana Kukučková s písní Spirit of God. Anglický text i pěvecké ztvárnění umocnila recitace Mgr. Marcely Tylečkové: „Duchu Svatý, Mé srdce v Tobě je a Tvoje ve mně. Ač toužím po Nebi, Matkou je mi Země. Po lásce žízním, víře, po naději. Duch Svatý vyslyšel mě. Tu radost i Vám přeji.“

To už začala atmosféra gradovat, a když u druhé písně scholy se v refrénu přidal doprovodný potlesk všech přítomných, tak jistě nebyl v kostele nikdo, koho by se program niterně nedotýkal.

Závěrečný pozdrav a poděkování p. ředitelky Mgr. Jany Vylobové bylo pak radostnou rekapitulací příprav i průběhu celého koncertu.

Úplný závěr patřil schole a všem učinkujícím a jejich písní Modlitba. Její refrén je naší hlubokou prosbou k Výšinám: „Jsi, Lásko, vůle Pána, Ty tvorům všem jsi dána, máš křídla, slétni k nám… slétni k nám….“

Děkujeme p. prof. Mgr. Marcele Tylečkové, Mgr. Haně Kukučkové a nejvíce Mgr. Marcele Chrástecké za nacvičení a uspořádání tak krásného a hodnotného adventního ztišení.

Bc. Dagmar Máchová, Mgr. Jakub Dvorský