Etická výchova

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo v roce 2013 rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Do rozvojevého programu jsme vstoupili s naším projektem s názvem:

Podpora mravního jednání žáků posílením mezipředmětové spolupráce a působením pozitivních vzorů.

Cílem projektu je primárně upevnění mravního jednání žáků, účinná pomoc školy a školních autorit v době relativizace všech tradičních hodnot.

Ze setkání rodičů a studentů ...

Školy v dnešní době ve výchově a vzdělávání musí akceptovat nové aspekty společnosti, které bohužel kromě nesporných pozitiv podporují rizikové chování mládeže jako nárůst elektronické komunikace, nezdravý individualismus, závislé chování, relativizaci hodnot. Doba upřednostňující vypjatý individualismus, potřebu výkonu a ekonomického zabezpečení klade na rodiče a školu velké nároky, jak děti a mládež připravit na uspokojivý a šťastný intimní, rodinný a společenský život. Mravní chování v sobě zahrnuje celou škálu postojů, které vyrůstají v interakci s vrstevníky, s autoritami rodičovskými, školními i veřejnými a také s médii. Tyto postoje je nutné vytvářet, měnit a posilovat tak, aby absolvent školy měl dostatek informací, podnětů a zkušeností k mravnímu jednání v dalším životě.

Na naší škole působí školní metodik prevence, výchovný poradce a na duchovní rozvoj školy dohlíží spirituál školy. Na základě dotazníkového šetření v minulém školním roce, které provedla školní metodička prevence, bylo zjištěno, že žáci mají nejvíce problémů se závislostí na elektronické komunikaci, těžce se orientují v hierarchických a partnerských vztazích. Problémem je také abúzus alkoholu a tabakismus, šikana. Roste také podíl dětí se SPU a s hyperkinetickými poruchami a také dětí z neúplných či nefunkčních rodin.

Náměty na třídní projekty:

Prima: KDO JSEM JÁ A KDO JSI TY (důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe a druhých, komunikace citů, interpersonální a sociální empatie)

Sekunda: MY A PROBLÉMY (mezilidské vztahy a komunikace, kreativita a iniciativa, řešení problémů a úkolů se zaměřením na rodinný a komunitní život)

Tercie: LIDÉ – MUŽI A ŽENY V DIALOGU A PARTNERSTVÍ (reálné a zobrazené vzory, sexuální zdraví a asertivita.)

Kvarta: JÁ ČLOVĚK V OBCI A VE SVĚTĚ (prosociální chování v osobním a veřejném životě, ekonomické hodnoty a ochrana přírody a životního prostředí

Vymezení realizovaných aktivit:

a) DVPP pro jednotlivce min 40 hod. (4 vyučující)

b) tvorba realizace čtyř žákovských třídních projektů prima – kvarta.

c) inovace ŠVP – začlenění témat EV do koncepce školy

harmonogram:

říjen – prosinec 2013

školení Etická výchova – 4 vyučující

listopad – prosinec 2013

výuka ve třídách prima – kvarta dle dohody vyučujících NV a VO

příprava na společné akce Vánoční jarmark, Setkání s andílky.

Prosinec 2013

Pilotáž akce Vánoční jarmark a Setkání s andílky.

Příprava divadelního představení Medvěd, který nebyl.

Příprava divadelního představení David a Goliáš.

Příprava exkurze tercie A a B do sakrálního prostoru.

Příprava exkurze kvarty do charitního zařízení.

Zhodnocení projektu, informace na školní web.