Formální úprava seminární práce

Obsah

 1. Náležitosti seminární práce (E. Bochenská)
 2. Zásady formální úpravy (M. Elšíková)
  1. Sazba textu (M. Elšíková)
  2. Bibliografické citace (M. Elšíková)
   1. Struktura bibliografických citací (M. Elšíková)
  3. Odkazy (M. Elšíková)

Příloha

 1. Vzor úvodní strany, prohlášení (J. Zábojová)
 2. Vzor obsahu (J. Zábojová)
 3. Ukázky pravidel sazby (J. Zábojová)

1. Náležitosti seminární práce

Seminární práci je nutno odevzdat ve stanoveném termínu vyučujícímu daného předmětu. Musí být vytištěna na kvalitním papíře a svázána v kroužkové vazbě s fólií nebo jinou vhodnou vazbou.

Seminární práce obsahuje tyto položky:

 • Titulní strana (číslo strany se neuvádí)
 • Prohlášení (číslo strany se neuvádí), – povinný text na samostatné stránce, musí být vlastnoručně podepsán.
 • Poděkování (číslo strany se neuvádí), – volitelná položka, krátké poděkování osobám či organizacím, které se na výsledku práce podílely (vedoucí práce, konzultanti, firma).
 • Obsah – Formální úprava je stejná jako u ostatních kapitol. Skládá se z titulku „obsah“ a seznamu hesel, obsahujících název příslušných kapitol, podkapitol a odpovídající číslo stránky. Příslušnost čísel k heslům může být zvýrazněna vodícími znaky, například tečkami. Na konci obsahu se uvádí výčet všech příloh. Obsah má být stručný a přehledný.
 • Úvod – první kapitola obsahuje zadání práce, cíl práce, plánovaný postup řešení a případně hypotézu výsledků. Objeví se zde charakteristika obsahu dalších kapitol. Také jsou vyjmenovány přílohy a popsána jejich funkce.
 • Stať – Teoretická část – vlastní text práce, rozčleněný na kapitoly,podkapitoly atd., přehled dosavadního zkoumání daného problému, utřídění poznatků, srovnání pojetí různých autorů, vymezení základních pojmů.
 • Stať – Praktická část – vlastní výzkum, případně historicko-srovnávací či genetický popis, dotazník, grafy, tabulky,nákresy, fotografie, statistika, interview atd. – v této části dokládáme či aplikujeme poznatky z teoretické části v praxi. Tato část by měla rovněž obsahovat diskusi výsledků zkoumání.
 • Závěr – zde jsou shrnuty dosažené výsledky a je uvedeno jejich případné využití, práce je zhodnocena z hlediska stanovených cílů, jsou uvedeny podněty pro další studium a výzkum řešené problematiky.
 • Poznámky (pokud nebyly uváděny pod čarou nebo na konci kapitol)
 • Odkazy (pokud nebyly uváděny v poznámkách nebo v textu práce)
 • Seznam pramenů (pokud bylo použito větší množství pramenů)
 • Seznam literatury – píše se na samostatnou stránku a má formální úpravu kapitol. Za titulkem následuje seznam veškerých pramenů, které byly použity k vypracování práce. Hesla v seznamu jsou řazena abecedně podle příjmení autora. Bývají opatřena návěštím (obvykle pořadovým číslem), používaným v odkazech na publikace. Bibliografické údaje jsou uváděny podle norem pro bibliografickou citaci ČSN ISO 690-1 a 690-2. Nezapomeňte! Správná bibliografická citace vyžaduje celou řadu údajů. Tyto údaje je třeba pečlivě shromažďovat v průběhu celého zpracování seminární práce, například zavedením záznamů o prostudované literatuře.
 • Seznam zkratek (pokud byly použity nestandardní zkratky)
 • Seznam značek, symbolů aj. (pokud byly použity nestandardní značky)
 • Seznam obrázků, grafů, schémat atd. (pokud byly zařazeny do textu)
 • Přílohy – nezapočítávají se do rozsahu práce, mohou být – svázány v dokumentu, mají stejný formát jako text práce, – připojeny volně, například barevná grafika, soubor fotografií, diapozitivů, – umístěny do kapsy na vnitřní straně zadní desky vazby, například diskety, CD-ROM, – svázány do samostatného svazku (při velkém rozsahu)
  • výčet všech příloh je nutno uvést v obsahu a zmínit se o nich v úvodu.

2. Zásady formální úpravy

2.1 Sazba textu

Seminární práce je tištěna na listech velikosti A4 po jedné nebo po obou stranách. Všechny listy jsou z pravidla z téhož druhu papíru. Okraje stránek je výhodné nastavit před započetím vlastního psaní. Ušetříte si tím spoustu komplikací se změnou velikostí tabulek, obrázků, grafů.

Okraje stránky

horní okraj 3,0 cm

dolní okraj 5,0 cm

levý okraj 3,5 cm

pravý okraj 4,0 cm

Číslování stránek

Číslujeme všechny platné stránky arabskými čísly počínaje první fyzickou stránkou seminární práce. Na některých stránkách se číslo nezobrazuje, např. titulní strana, poděkování, prohlášení. Přílohy nečíslujeme nebo mohou být číslovány zvlášť. Stránky číslujeme arabskými čísly obvykle dole uprostřed.(MS Word příkaz Vložit→Čísla stránek)

Volba typu písma

Textové editory nabízejí neuvěřitelné možnosti v používání písma. Zhruba lze rozlišit písma (fonty):

 • patková (Times…)
 • bezpatková ( Arial …)
 • kaligrafická a volně psaná ( Gigi, Bradley …)

Řezy písma: obyčejné , tučné , kurzíva, tučná kurzíva.

Lze sázet písmo: obyčejné, rozšířené,zúžené.

Lze volit velikosti písma: Times 10 bodů ..Times 12 bodů….Times 16 bodů.

Platí, že méně bývá více. Nekombinujete v jedné práci více písem, nestřídejte často efektní řezy písma.

Doporučujeme

Nadpisy, tituly kapitol Times 14 bodů

Vlastní text práce Times 12 bodů

Poznámky Times 10 bodů

Zvýraznění části textu doporučujeme tučně, kurzívou, tučnou kurzívou, proložením (nikoliv vkládáním mezer mezi písmena) Nepoužíváme zvýraznění textu podtržením. Podtržený text je vnímán jako hypertextový odkaz.

Řádkování

Lze volit jednoduché řádkování nebo 1,5 řádku. Při jednoduchém řádkování se mezi odstavci řádkuje dvakrát, při 1,5 řádkování se mezi odstavci řádkuje jedenkrát. Nadpisy se od předcházejícího textu oddělují dvěma řádky, od následujícího textu jedním prázdným řádkem.

Dělení slov

Dělení slov se řídí pravopisnými a estetickými pravidly. Z estetických pravidel dodržujte zásadu, že rozdělením slova nesmí vzniknout vulgarimus ( spisova-tele, své-vole, ná-držka), nerozdělujte poslední slovo na stránce, nedělte slova v nadpisech, první část rozděleného slova má mít alespoň dvě písmena ( a-nabáze – špatně, ana-báze, anabá-ze – dobře).

Mezery

Chybějící nebo přebývající mezery patří mezi nejvíce viditelné prohřešky.Aby nedocházelo k zalomení řádku na nevhodném místě, používejte nezalomitelnou mezeru :

 • za neslabičnými předložkami
 • u číselných údajů opticky rozdělených po tisících (1 250 000)
 • u spojení zkratek a číselných údajů (360 km/h, 20 Kč)
 • u data (2.10.1998)
 • u titulů a zkratek (MUDr. Horák, Portál, s.r.o.)
 • u výrazů jako Karel IV.

K použití nezalomitelné mezery použijte u MS Word Ctrl+Shift+mezera.

POZOR!

 • Mezi slovy je jen jedna mezera !
 • Za čárkou a tečkou ve větě je vždy jedna mezera !
 • Před tečkou a čárkou není mezera !
 • Ke kontrole textu použijte znak ¶ , umístěný na horní liště.

Interpunkční a další znaménka

 • Tečka, čárka, dvojtečka, středník, otazník, vykřičník tři tečky – se píší těsně za slovo (bez mezery) a za nimi následuje mezera.
 • Uvozovky – se vždy píší ke slovu a vně se píše mezera. Dává-li se do uvozovek celá věta, sází se tečka uvnitř uvozovek. V celé práci použijte jeden typ uvozovek.
 • Závorky – se přisazují těsně ke slovu a vně se píše mezera. Není přípustné používat místo závorek lomítek /text/.
 • Pomlčka a spojovník – se nerozlišují a je to typografická chyba!
 • Spojovník „-„ je kratší, používá se s dělení slov a jako spojovací znaménko. Kolem spojovníku se nesázejí mezery ( ping-pong).
 • Pomlčka „ –“ je delší a vkládají se kolem ní mezery. Naznačuje přestávku v řeči , má význam čárky. Nemá svoji klávesu (MS Word Ctrl+Num). V novějších verzích editoru MS Word se znak „-“ mezi mezerami automaticky změní v „ – “ .Pokud pomlčka nahrazuje předložku či spojku ( výrazy „a“, „až“, „od do“,), sází se z obou stran bez mezery (např. v letech 1837-1838 )
 • Zkratky – dílčí prvky složených zkratek se ukončují tečkou a vzájemně se oddělují mezerou (např. S. K. Neumann, Veselí n. Mor., prof. PhDr. Jan Skočdopole, CSc.)
2.2. Bibliografické citace

Bibliografické citace informačních zdrojů v tištěné formě se řídí ČSN ISO 690-1 z roku 1996. Bibliografické citace elektronických informačních zdrojů určuje ČSN ISO 690-2, platná od ledna 2000.

2.2.1. Struktura bibliografických citací

Bibliografické citace jsou souhrn údajů o citované publikaci nebo její části umožňující její identifikaci. Základ citace tvoří prvky, které je nezbytné do citace začlenit – pokud jsou identifikovatelné.

Povinné údaje citace monografické publikace jako celku

Primární odpovědnost za dílo – příjmení a jméno toho, kdo dílo vytvořil nebo poskytl k zveřejnění (autor, editor, redaktor). Tiskneme příjmení velkými písmeny, jméno malými písmeny (BAUMAN,Zygmunt)
Název díla – uvádíme celý. Je možné zkrátit, pokud nezměníme smysl názvu.Můžeme uvést také podnázev, pokud je to užitečné z hlediska zpřesnění nebo identifikace zdroje. Tiskneme kurzívou (Úvahy o postmoderní době)
Vydání – zapisujeme arabskými číslicemi ve zkrácené podobě (2.vyd.,dotisk, 5.autoriz. přeprac. vyd.)
Nakladatelské údaje – zapisujeme v pořadí: místo, nakladatelství, datum.

 • místo vydání (Praha, Plzeň)
 • nakladatelství – zapisujeme nakladatelství nebo jméno nakladatele.Není-li nakladatel udán, uvede se zkratka „b.n.“ (Sociologické nakladatelství).
 • datum – zapisujeme vždy arabskou číslicí (2006)

Standardní číslo – je přiděleno popisné jednotce v souladu s platnými normami. ISBN pro monografické publikace, ISSN pro seriálové publikace. U starších titulů nebývá uvedeno.

Zápis na řádku

BAUMANN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 2.vyd.,dotisk. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. ISBN 80-86429-11-3.

PLAŇAVA, Ivo. Průvodce mezilidskou komunikací. 1.vyd., Praha : Grada Publishing, a. s., 2005. ISBN 80-247-0858-2.

Povinné údaje bibliografické citace seriálové publikace

 1. Název publikace – tiskneme kurzívou (Dějiny a současnost)
 2. Podnázev – uvádíme pokud chceme zpřesnit zdroj (kulturně historická revue)
 3. Odpovědnost – ten, kdo dílo vytvořil. Může to být osoba, korporace aj. (O. s. pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost).
 4. Vydání – uvádíme rok, odkdy se publikace vydává (1983-).
 5. Místo vydání, nakladatelství – (např. Praha : NLN, s.r.o.)
 6. Rok vydání – uvádíme rok, který jsme použili (např.2007)
 7. Standardní číslo – např. ISSN 0700-0758

Zápis citace na řádku

Dějiny a současnost: kulturně historická revue.O.s. pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 1983-. Praha : NLN 2007. ISSN 0700-0758.

Povinné údaje bibliografická citace článku v seriálové publikaci

 1. Primární odpovědnost za článek – KOUCKÁ, Pavla
 2. Název článku – Myšlenková nákaza
 3. Název zdrojového dokumentu – Psychologie dnes (zápis kurzívou)
 4. Místo vydání, nakladatel – Praha : Portál
 5. Rok vydání – 2006
 6. Ročník – 12
 7. Číslo svazku – 12
 8. Strana – s.11 – 15

Zápis citace na řádku

KOUCKÁ, Pavla. Myšlenková nákaza. Psychologie dnes. Praha : Portál, 2006. Roč. 12, č. 12, s.11 – 15.

Bibliografická citace elektronické monografie, databáze a počítačového programu

KOPPLOVÁ, B. SEKERA, M. Mediální studia na přelomu tisíciletí a role médií v dějinách českých zemí [CD-ROM]. Praha : Fontis, 2003.

Chemická laboratoř. Chemie 1. [CD-ROM]. Praha : Langmaster International, 2003-2006.

Bibliografická citace elektronické seriálové publikace, časopisu, diskusní skupiny

I Dnes : elektronický deník [on line]. Dostupné z URL : http://idnes.cz.

Jak správně běhat [on line]. Quido. I Dnes.cz. Dostupné z URL : http://zdraví.idnes.cz/deset-duvodu-proc-vstat-z-pohovky-a-zacit-behat.

FORMAN, Zdeněk. Kýchání a jiné [on line].Dostupné z URL : http://chovani.unas.cz.

2.3. Odkazy

Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka. Odkaz musí obsahovat údaje dostatečné pro zajištění jednoznačnosti. Lze odkazovat metodou číselných citací, průběžnými poznámkami nebo uváděním prvního prvku a data.

– 7 –

Pro zjednodušení uvádíme

Metoda číselných citací

Text a odkazy

Teorie neviditelných kolégií byla prozkoumána v přírodních vědách (2). O jejich nepřítomnosti se zmiňuje Stieg (13,s.556). Může to být, jak tvrdí Burchard (8)….

Citace (v seznamu citací jsou publikace očíslovány)

2. CRANE,D. Invisiblle colleges. Chicago : Univ.of Chicago Press,1972.

9. BURCHARD,JE.How humanists use a library.Intrex:report of a planing konference on information transfer experiments, Sept.3, 1965.Cambridge, Mass.:M.I.T.Press, 1965, s. 219.

13. STIEG,MF.The information needs of historians.College and Research Libraries, Nov. 1981, vol.42,no.6,c.549-560.

Metoda uvádění prvního prvku a data

Text a odkazy

Teorie neviditelných kolégií byla prozkoumána v přírodních vědách (Crane,1972). O jejich nepřítomnosti se zmiňuje Stieg (1981,s.556). Může to být, jak tvrdí Burchard (1965, s.219)

Citace (v seznamu citací nejsou publikace číslovány)

CRANE,D. Invisiblle colleges. Chicago : Univ.of Chicago Press,1972.

BURCHARD,JE.How humanists use a library.Intrex:report of a planing konference on information transfer experiments, Sept.3, 1965.Cambridge, Mass.:M.I.T.Press, 1965, s. 219.

STIEG,MF.The information needs of historians.College and Research Libraries, Nov. 1981, vol.42,no.6,c.549-560.

Použitá literatura

FILKA, Jaroslav.Metodika tvorby diplomové práce. Praktická pomůcka pro studenty vysokých škol.1.vyd. Brno : Knihař ve spolupráci s CMTF UP v Olomouci, 2002.ISBN 80-86292- 05-3.

KAPOUNOVÁ, Jana. Formální úprava diplomové práce. 1. vyd., dotisk. Ostrava : Ostravská Univerzita,1998. ISBN 80-7042-141-X.

ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT.ČSN 01 6910.Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovávaných textovými editory. 1. vyd. Praha : Český normalizační institut,1997.36s.

ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT. ČSN ISO 690 (010197) .Dokumentace – Bibliografické Citace : obsah, forma ,struktura. 2.vyd. Praha : Český normalizační institut,1996.

Příloha

Vzor listu s prohlášením a listu úvodní strany

Vzor zápisu obsahu

1. Periodický tisk

1.1. Noviny

1.2. Časopisy

1.2.1. Knihtisk

1.2.2. Ofset

2. Neperiodické publikace

2.1. Knihy

2.1.1. Beletrie

2.1.2. Odborné

2.1.3. Poezie

2.2. Ostatní

3. Administrativní tiskoviny

Příloha

Ukázky některých pravidel sazby, o kterých pojednávaly předchozí kapitoly:

Dělení v sazbě – na rozhranní řádků dělíme text i tehdy, když nerozdělujeme slovo.

Poznámka: Rozhranní řádků je zde naznačeno lomítky.

Co nelze rotrhnout

číslo od značky jednotky: 5 / t, Kč /30 , $ / 5

předložku: o / bratovi

Spojovník a pomlčka

česko-anglický slovník, Eva Malá-Novotná, Ostrava-Poruba, Plzeň-jih, Brno-venkov, Frýdek-Místek, propan-butan, ping-pong, kuchař-číšník, malíř-lakýrník, Rh-faktor, žluto-zelený (má žlutý a zelený vzorek), žlutozelený (žlutý odstín zelené barvy), budeš-li, víš-li ale: jestli, neboli, A03-647256 (výrobní číslo bankovky, losu)

 • Poznámka: Dochází-li na konci řádku k rozdělení slova v místě, kde se píše spojovník, opakuje se spojovník na začátku následujícího řádku. Rozhraní řádku je zde naznačeno lomítky. Například: Chceš- / -li s vlky žíti, musíš s nimi výti.

Pomlčka

přestávka v řeči, oddělování částí projevů

 • Už to nedělej, jinak -! Udělal bych to, ale – Všichni – já snad nejvíc – chceme dobře žít. Kdy se vrátím? – Až mě to tam přestane bavit.

pomlčkou uvozovaná přímá řeč

 • Tatínek se vydal do akademie, vrátnému řekl: – U vás je nějaký pan Nechleba.

výčty, místo pomlčky lze použít grafický prvek

– zájmena

– číslovky

– slovesa

nebo

∙ zájmena

∙ číslovky

∙ slovesa

pomlčka jako opakovací znaménko

zatmění Měsíce

– prstencovité

– Slunce

pomlčka označující celé peněžní jednotky

Cena Kč 840,- bez DPH

MONA stojí 39 Kč. ne MONA stojí 39,- Kč. ne Cena MONY je 39.

pomlčka nahrazující předložku/spojku „a“, „až“, „od do“, „versus/proti“

Poznámky:

 • pomlčka se sází z obou stran bez mezery;
 • pomlčka nesmí zůstat na krajích řádků, pak
 • se nahrazuje slovním vyjádřením. Rozhraní řádků je zde naznačeno lomítky.

Jan Neruda 1834-1891, telefon 46 27 41-9 [až]

Dálnice Praha/Rozvadov [od do; z do]

Let Sojuz-Apollo, dvojice Voskovec-Werich [a]

Slavia-Sparta [versus]

Neruda 1834 až / 1891

Slavia v. / Sparta

Dvojtečka

Dvojtečka s mezerami

Matematický vzorec 6 : 2 = 3

Poměr ředění 3 : 2

Dvojtečka bez mezer

Skóre (v utkání) 2:0

Čas 3:36,15 (3 minuty, 26 sekund a 15 setin)

Tečka

sází se na konec věty

zkracovaný výraz

sl. = slečna

číslovka řadová

5. = pátý ne 5-tý!

hodiny

19.30 hodin (okolo tečky bez mezer)

desetinná anglo-americká tečka

5.25 inch

kapitolové členění

1.1.1 (okolo teček bez mezer) tečka za posledním číslem je volitelná

Sazba čísel

nesprávně / správně

v beletrii se nižší číselné údaje vyjadřuj slovně

Před 2 lety… / Před dvěma lety…

číslem by neměla začínat věta

1. února se… / Dne 1. února se…

nekombinovat číselné vyjádření se slovním

5 tisíc / 5 000 nebo pět tisíc

vícemístná čísla lze oddělit v určených místech malou mezerou

..žije 1214521 obyvatel / ..žije 1 214524 obyvatel

číslo nelze rozdělit do dvou řádků

V Praze žije 1 217

762 obyvatel.

V Praze žije

1 217762 obyvatel.

spojení číslic s písmeny obvykle bez mezer

25 krát nebo 25-krát / 25krát nebo 25x

10násobně, formát A4

římské číslice se vyrovnávají podle pravého okraje nejširšího čísla

I. díl XXXVII

II. díl XXXVIII

III. díl XXXIX

při řazení číslic do sloupců tabulek se jednotky, desítky, stovky…desetinné čárky a číslice vpravo za nimi sázejí přesně pod sebe

12

12,1

12,12

datum

27. 1. 90 / 27. 1. 1990, 27. ledna 1990

letopočty

90-92 / 1990-1992 1990-92

datum v záhlaví dopisů se sází bez čárky

V Brně, 19.9.1990 / V Brně 19.9.1990

Zkratky a značky

Vžité zkratky

 • aj. a jiné
 • ap. (apod.) a podobně
 • atd. a tak dále
 • č. (čís) číslo
 • mj. mimo jiné
 • např. napřiklad
 • obr. obrázek
 • popř. popřípadě
 • pozn. poznámka
 • tab. tabulka
 • tj. to jest
 • tzn. to znamená
 • tzv. tak zvaný

Zkratky akademických titulů a vědeckých hodností – celé jméno se všemi tituly by mělo být uvedeno na jedné řádce.

 • Bc.
 • h. c. (h.c.)
 • MUDr.
 • PhDr.
 • CSc.
 • Ing.
 • MVDr.
 • PhMr.
 • doc.
 • ing. arch.
 • PaedDr.
 • prof.
 • Dr.
 • JUDr.
 • PharmDr.
 • RNDr.
 • DrSc.
 • Mgr.
 • Ph.D.
 • ThDr.