Jednací řád

Školská rada
Jednací řád školské rady
schválený školskou radou při Biskupském gymnáziu v Ostravě
na zasedání dne 10. 2. 2016

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Jednací řád školské rady (dále jen rada) upravuje jednání, způsob usnášení se a hlasování rady.
Článek 2
Postavení školské rady

(1) Rada je orgánem, který umožňuje zletilým žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli školy a dalším osobám podílet se na správě školy, při které byla zřízena. Vzniká na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen školský zákon). Členství v radě je čestné.
(2) Rada plní úkoly vyplývající z ustanovení § 168, odst. 1 písm. a) až j) školského zákona.
(3) Členové rady jsou jmenováni a voleni v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 až 5 školského zákona. Členové rady volí ze svých řad předsedu.
(4) Počet členů rady je stanoven zřizovací listinou.
(5) Členové rady jsou oprávněni jednat jejím jménem ve věcech vyplývajících z usnesení rady.
(6) Funkce člena rady zaniká
a) uplynutím volebního období
b) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
c) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo
e) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem školy.

Článek 3
Jednání rady

(1) Rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání se koná na základě jejího svolání předsedou. Předseda je povinen svolat radu vždy, požádají-li o to členové rady. V případě schvalování dokumentů dle ustanovení § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona se jednání rady přizpůsobí termínům stanoveným v ustanovení § 168 odst. 3 školského zákona.
(2) Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti ten člen školské rady, který svolal zasedání. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady a řediteli školy doručeny aspoň 5 dní před zasedáním školské rady v písemné nebo elektronické podobě.
(3) Předseda svolává zasedání rady, organizuje jeho přípravu a činnost rady. Je oprávněn požadovat na řediteli pomoc a informace o škole. Na vyzvání předsedy rady je ředitel školy povinen se zasedání zúčastnit. Pozvánku obdrží členové rady, popř. ředitel školy, v písemné nebo elektronické podobě alespoň 5 dnů před jednáním rady.
(4) Nemůže-li se člen zúčastnit jednání rady, oznámí předem předsedovi důvody své nepřítomnosti. Předseda stanoví náhradní termín zasedání školské rady.
(5) Jednání rady je neveřejné, nestanoví-li rada jinak.
(6) Jednání rady se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Rada si může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání rady zúčastňují hlasem poradním. O vystoupení přizvaných osob na jednání rady rozhodují její členové hlasováním. K opakovanému projednání dokumentů uvedených v ustanovení § 168 odst. 1 písm. b) až d) je vždy pozván zástupce zřizovatele.
(7) Jednání řídí předseda rady. Řídí hlasování, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
(8) Z každého jednání se pořizuje stručný zápis a usnesení, které podepisuje předseda. Na začátku jednání určí předseda osobu, která bude zápis a usnesení z jednání pořizovat.
(9) Zápis z jednání spolu s usnesením rady obdrží všichni členové rady a ředitel školy nejpozději do 7 dnů po skončení jednání rady.

Článek 4
Usnesení rady a hlasování

(1) Rada se usnáší většinou hlasů členů přítomných na jednání.

Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1) Ke změně, dodatku či vydání nového jednacího řádu je třeba schválení všech členů rady.
(2) Tento jednací řád nabývá účinnosti ihned po jeho schválení školskou radou, tj. dne 10. 2. 2016
V Ostravě dne 10. února 2016