Základní informace

Název školy

Biskupské gymnázium v Ostravě

Sídlo

Karla Pokorného 1284, Poruba, 708 00 Ostrava

Právní forma

školská právnická osoba

Zřizovatel

Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní nám. 3172/1, Moravská Ostrava, 728 02 Ostrava, zřizovací listina č. j. 845/06/SK ze dne 28. února 2006 nahrazující původní zřizovací listiny a její dodatky, změna zřizovací listiny č.j. 2016/168 – upravuje sídlo ŠPO a sídlo zřizovatele ŠPO.

Datum zahájení činnosti

1. 9. 1991

00845388

RED_IZO

600017541

Součásti školy

střední škola: IZO 000 845 388

školní jídelna – výdejna: IZO 110 550 609

Statutární orgán

ředitel školy – Mgr. Jana Vylobová (Marková) (jana.vylobova@b-g.cz)

Telefon

+420 596 784 458

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. účtu: 735444761/0100

DIČ

CZ00845388

Nejdůležitější předpisy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách, ve znění vyhlášky 672/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraniční školou
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávácími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška č 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Žádosti o informace:

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu školy.

Ústně lze podat žádost telefonicky nebo na sekretariátu školy.

Elektronickou poštou lze podat žádost na sekretariat@b-g.cz

Sazebník úhrad za poskytování informací:

 • Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.
 • Sazebník výše úhrad
  • cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie, činí
   • černobílá formát A4
   • jednostranná kopie z volných listů 1,50 Kč
   • oboustranná kopie z volných listů 2,50 Kč
   • jednostranná kopie z vázaných předloh 2,00 Kč
   • oboustranná kopie z vázaných předloh 3,00 Kč
  • černobílá formát A3
   • jednostranná kopie z volných listů 2,10 Kč
   • oboustranná kopie z volných listů 3,00 Kč
   • jednostranná kopie z vázaných předloh 2,50 Kč
   • oboustranná kopie z vázaných předloh 4,00 Kč
  • cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, a to:
   • disketa 10,00 Kč
   • CD ROM 35,00 Kč
  • cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku běžný formát A4 černobílý 1,00 Kč/stránka
 • poštovné, je-li informace na vyžádání zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb
 • osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 30 minut za každou započatou půlhodinu 60,00 Kč