Školní rok

Zahájení školního roku                                                              4. 9. 2017

Ukončení 1. pololetí                                                                   31. 1. 2018 – středa

Ukončení 2. pololetí                                                                   29. 6. 2018 – pátek

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny                                                                    26. a 27. 10. 2017 – Čt. Pá

Vánoční prázdniny                                                                     23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 (úterý)

nástup do školy                                                                           3. 1. 2018 – středa

Pololetní prázdniny                                                                     2. 2. 2018 – pátek

Jarní prázdniny                                                                           12. 3. – 18. 3. 2018

Velikonoční prázdniny                                                               29. a 30. 3. 2018

Hlavní prázdniny                                                                        30. 6. – 31. 8. 2018

Školní rok 2018/2019                                                                 3. 9. 2018 – pondělí

 

Přijímací řízení a maturitní zkoušky

Přijímací řízení:

– odevzdání přihlášek                                                                  do 1. 3. 2018

Jednotná zkouška – centrálně zadávané a vyhodnocované testy:

 • uchazeči o čtyřleté studium 12.4. (1. termín), 16.4.2018 (2. termín)
 • uchazeči o osmileté studium 13.4. (1. termín), 17.4.2018 (2. termín)

 • náhradní termín pro oba obory 10.5. (1. termín), 11.5.2018 (2. termín)

(Náhradní termín je určen pro uchazeče, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli účastnit přijímacích zkoušek v řádném termínu)

Maturitní zkoušky:

Přihlášky k MZ                                                          do 1. 12. 2017 (jarní termín)

do 25. 6. 2018 (podzimní termín)

Studijní volno

oktáva, 4. ročník                                          asi        9. – 15. 5. 2018

(upřesníme po vydání JZS)

Didaktické testy a písemné zkoušky společné části              11. 4. 2018 – PP z ČJL

od 2. do 9. 5. 2018

Ústní zkoušky společné a profilové části

oktáva                                                                     16. 5. – 21. 5 2018

4. ročník                                                                  22. 5. – 25. 5. 2018

Předávání maturitního vysvědčení                                        1. 6. 2018 (pátek)

Malé maturity kvarty:

 • vypsání témat do        20. 9. 2017
 • přihlášky studentů do      15. 10. 2017
 • písemné testy M, ČJ, AJ – Kalibro podle požadavků Kalibra
 • odevzdání prací do         15. 1. 2018
 • veřejné obhajoby prací   20.3. 2018

 

Vstupní ročníkové práce 1. ročníku čtyřletého gymnázia:

 • vypsání témat                 do 15. 10. 2017
 • přihlášky studentů         do 14. 11. 2017
 • písemné testy M, ČJ, AJ – Kalibro podle požadavků Kalibra
 • odevzdání prací              do 30. 4. 2018
 • veřejné obhajoby prací     5. 6. 2018

 

Porady

Zahajovací porada                                                                      29. 8. 2017

Klasifikační porada za 1. čtvrtletí                                               14. 11. 2017

Klasifikační porada za 1. pololetí                                               25. 1. 2018 (čtvrtek)

Klasifikační porada za 3. čtvrtletí                                              17. 4. 2018

Klasifikační porada pro maturitní ročníky                  24. 4. 2018 ve 14.00 h

(vysvědčení 30. 4.2018)

Klasifikační porada za 2. pololetí                                              21. 6. 2018 (čtvrtek)

Provozní porady, porady předsedů předmětových komisí a třídních učitelů dle dohody či potřeby.

 

Ředitelské volno

 • pátek 22. 12. 2017

 

Třídní schůzky

 • dne 21. 11. 2017                 15.00 – 17.00 hodin
 • dne 27. 2. 2018                 třídní schůzka maturitních tříd – dle potřeby
 • dne 24. 4. 2018                15.00 – 17.00 hodin
 • dne 5. 6. 2018                   schůzka rodičů budoucí primy a 1. ročníku

Každý třídní učitel si může svolat další třídní schůzku dle potřeby a zájmu rodičů.

Každý rodič se může po předchozí domluvě informovat na studijní prospěch u vyučujících kdykoli v průběhu školního roku.

Rekolekční den pro zaměstnance školy – 28. 8. 2017 – fara Třebovice

 

Exkurze

Termín, místo a náplň všech exkurzí prosím projednat s ředitelstvím školy alespoň měsíc předem. K dispozici bude 1 den ze školního vyučování (s výjimkou Prahy a ekokurzu). Povinná účast 75% studentů třídy. Doporučuji využít volné dny prázdnin a víkendů. Pokud třída pojede na exkurzi mimo vyučování, nemusí dodržet stanovenou 75% účast.

Exkurze v rámci předmětů je nutné uvést v tematických plánech jednotlivých předmětů a v plánu akcí předmětové komise. Snažte se veškeré exkurze plánovat na posledních 14 dnů v červnu.

Praha:                          oktáva                         9. – 13. 10. 2017

čtvrtý ročník               19. – 22. 9. 2017

Španělsko:                                                     7. – 15. 10. 2017

 

Kurzy

Adaptační pobyt primy a 1. ročníku:       prima:             20. – 22. 9. 2017 (Fryšták)

první ročník:   13. – 14. 9. 2017 (Hodoňovice)

kvinta:             20. – 22. 9. 2017 (Fryšták)

Lyžařský:

pro třídy         sekunda, kvarta                                  26 2. – 2. 3. 2018

 (pokud nebude splněna procentuální účast, je možné absolvovat kurz s denním dojížděním do lyžařských středisek v okolí Ostravy)

výběr školy     – vyšší a 4leté gymnázium:     8. 1. – 12. 1. 2018

 

Ekologický kurz pro septimu a III. ročník:         28. – 31. 5. 2018

dle zájmu – nutná 75 % účast žáků třídy

 

Turistický kurz pro sextu a II. ročník:                 11. – 15. 6. 2018

dle zájmu – nutná 75 % účast žáků třídy

Školní akce

Veškeré nabídky na celoškolní akce nutno projednat s ředitelstvím školy po projednání v předmětové komisi.

 

Termíny akcí:

 • Den církevních škol                                                              15. 9. 2017
 • Besedy o jaderné energetice                                                 18. 9. 2017
 • Masarykiáda                                                                         25. 10. 2017
 • Památka zesnulých – Třebovice                                      2. 11. 2017
 • BIGY OPEN 2017
  • šachy                                                                      24. 11. 2018
  • laťka                                                                      6. 11. 2017
  • florbal                                                                    27. 11. 2017
 • Den boje za svobodu a demokracii                                       16. 11. 2017
 • Zahájení adventu – žehnání adventních věnců                4. 12. 2017
 •                                                                          Mše svatá ve školní kapli v 7.15
 • Den otevřených dveří (9.00 – 17.00 hod.)                           7. 12. 2017 (čtvrtek)
 • Zkouška na adventní koncert ve škole                                 12. 12. 2017
 • Adventní koncert (17.30 hod. Pustkovec)                           13. 12. 2017 (středa)
 • Závěr adventu – vánoční besídky, mše svatá,
    • posezení zaměstnanců                       21. 12. 2017
 • Zjevení Páně (Tři králové)                                                  8. 1. 2018
 • Popeleční středa                                                                    14. 2. 2018
 • Školní akademie         – dopoledne pro studenty,
 •                                            v 16.00 pro rodiče a hosty     27. 2. 2018
 • Den učitelů                                                                           23. 3. 2018
 • Celostátní přehlídka církevních škol v ZUČ Odry          3. – 6. 4. 2018
 • Přebor církevních středních škol ČR ve florbalu           18. 4. 2018
 • Poutní slavnost školy – den památky bl. Marie Antoníny    13. 6. 2018

 

Mše svaté

Slavnostní zahájení školního roku

– kostel sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci v 11.00 hodin    4. 9. 2017

Slavnostní ukončení 1. pololetí

– kostel sv. Josefa (Don Bosko)                                  31. 1. 2018

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

– kostel sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci v 10.00 hodin    1. 6. 2018

Slavnostní ukončení 2. pololetí

– kostel sv. Josefa (Don Bosko)                                    29. 6. 2018

 

Pravidelný program ve školní kapli:
Pondělí 7:00 příležitost ke svátosti smíření7:15 mše svatá
Středa 7:30 příležitost ke svátosti smíření8:00 mše svatá se službou jednotlivých tříd (1. v měsíci za dobrodince školy)
Čtvrtek 7:00 příležitost ke svátosti smíření7:15 mše svatá
Pátek 12:45-14:15 eucharistická adorace
Každou velkou přestávku modlitba desátku růžence – zajišťuje na celý týden vždy ta třída, která má zároveň službu při středeční mši svaté.

 

Významné církevní svátky (mimo neděle a prázdniny):

Slavnost sv. Hedviky, hlavní patronky naší diecéze            16. 10.

Slavnost Všech svatých                                                             1. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé                                  2. 11.

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie                  8. 12.

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)                                          6. 1.

Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice) – Světový den

                                                       zasvěceného života     2. 2.

Popeleční středa                                                                    14. 2.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie                  19. 3.

Slavnost Zvěstování Páně                                                     9. 4.

Slavnost Nanebevstoupení Páně                                         10. 5.

Slavnost Těla a Krve Páně                                                    31. 5.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova                                 8. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla                                                     29. 6.