Pravidla přijímacího řízení

Přijímací řízení

Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro školní rok 2018/2019  do osmiletého oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium – 50 žáků.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro školní rok 2018/2019 do čtyřletého oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium – 30 žáků.

Součástí přijímacího řízení budou jednotné zkoušky konané formou písemných testů z jazyka českého a matematiky.

Podrobnější informace a příklady testů naleznete na stránkách www.cermat.cz

Každý uchazeč může písemný test přijímacího řízení konat dvakrát: jednou v příslušném termínu ve škole uvedené v přihlášce na 1. místě,  podruhé v příslušném termínu ve škole uvedené v přihlášce na 2. místě.

Do přijímacího řízení se započítává lepší výsledek.

Uchazeči, kteří doloží doporučení z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálního pedagogického centra, budou konat jednotné testy v souladu s doporučeními těchto institucí.

Dalšími kritérii přijímacího řízení budou studijní výsledky na ZŠ, úspěšná účast v předmětových soutěžích, jazykové zkoušky.

Podrobná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. ledna 2018.

Termín testů:

čtyřleté gymnázium              1. termín: 12. dubna 2018, 2. termín: 16. dubna 2018

osmileté gymnázium             1. termín: 13. dubna 2018, 2. termín: 17. dubna 2018

náhradní termíny                  1. termín: 10. května 2018, 2. termín: 11. května 2018

Přijímací řízení krok za krokem

1. Nejprve je nutné vyzvednout přihlášku na základní škole, kterou žák v současnosti navštěvuje – přihláška je ke stažení i na webových stránkách naší školy.

2. Vyplnit požadované údaje: (jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, požadovaný prospěch a průměry prospěchu za 1. a 2. pololetí minulého školního roku a o pololetí současného školního roku, termín přijímacích zkouše, kontakty na zákonného zástupce – telefon, e-mail, ID datové schránky, pokud ji má zařízenou).

3. Termín přijímacího řízení 1. kola ve škole -30. 4. 2018  (Centrum dodá hodnocení žáků v JPZ 27. 4. 2018)

4. Nechat si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis).

5. Potvrzení lékaře na přihlášce není nutné.

6. Podat přihlášku přímo do kanceláře školy, kam se žák hlásí. Případně poslat poštou, datovou schránkou. Přihláška musí být podepsaná jak žákem, tak rodičem.

7.  Přihláška se podává do 1. března 2018.

8. Vyzvednout zápisový lístek na základní škole nejpozději do 15. března 2018. Žák ZŠ obdrží zápisový lístek ve své základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče.

9. Po vydání rozhodnutí o přijetí žáka  musíte potvrdit úmysl žáka nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsaný žákem i rodičem.

V případě, že zápisový lístek žáka není odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; neplatí to v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.