Rovné příležitosti dětí a žáků

Vytváření pozitivního  sociálního prostředí ve školách

V rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.00 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cíl projektu

Cílem projektu je primární soběstačnost preventivně působit a včasně řešit výskyt negativních trendů rizikových forem chování sociálních skupin u žáků zapojených škol s dopadem na podporu a zlepšování pozitivního sociálního klimatu na jednotlivých školách za pomoci vytvořené sítě podpory spolupracujících zařízení řešících danou problematiku. Vytvoření této sítě zabezpečí i funkční komunikaci a koordinaci zaangažovaných subjektů (OSPOD, Policie ČR, PMS, apod.).

Postup pro dosažení cílů:

Cíle bude dosaženo pomocí následujících kroků:

– vytvořením funkční komunikační sítě subjektů pracujících v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže,

– proškolením pedagogů a pedagogických týmů formou systematického, odborného a praktického vzdělávání – zážitkovými a sebezkušenostními programy, včetně teoretických základů zaměřených na práci se skupinovou dynamikou třídy a dopadem na pozitivní vliv sociálního prostředí cílové skupiny v zapojených školách,

– realizací přímé práce s žáky v třídní kolektivu,

– inovací a evaluací ŠVP a ŠPS, absolventi promítnou nabyté dovednosti a zkušenosti do obsahu ŠVP na příslušné škole v oblasti PRPCH pod dohledem zkušeného supervizora,

– vytvořením metodických podpor – Příručky metodických materiálů pro pomoc školám v koordinaci PRPCH a inovací a evaluací ŠVP v předmětné oblasti.

Cílová skupina projektu:

Cílová skupina v tomto projektu je rozdělena do 3 rovin:

1. žáci,

2. pedagogičtí pracovníci,

3. pedagogický tým.

Ad. 1.) Cílovou skupinou v této rovině jsou žáci vybraných ZŠ ve věku12-15 let, a žáci SŠ ve věku od 15-18 let z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Tito žáci byli vybráni z důvodu nejrizikovější věkové skupiny dětí ve výskytu negativních trendů rizikových forem chování. Dle vlastního uvážení a potřebnosti si školy tuto věkovou hranici mohou snížit. Cílem bude integrovat žáky společně s učiteli na partnerskou rovinu, umožnit jim získat často první zkušenosti s psychosociální prací. Program jim také umožní pojmenovat to, co cítí, co vnímají v prostoru komunikace uvnitř vztahů třídy a zorientovat se, reflektovat sebe sama, ale i druhé. Celkově lze počítat s počtem 2 500 zapojených žáků.

Ad. 2.) Vybraní PP jednotlivých škol (tzv. vzdělávací skupina – speciálně řešící problematiku prevence rizikových forem jednání – školní metodik prevence, školní psycholog nebo školní speciální pedagog) se stanou frekventanty dlouhodobého intenzivního sebezkušenostního kurzu pod vedením Centra nové naděje. Současně také bude zajištěn teoretický kurz. Pedagogové jsou jak ze ZŠ tak i SŠ Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Je počítáno s max. počtem 36 pedagogů.

Ad. 3.) Pedagogické týmy (kompletní pedagogický sbor školy) budou v první fázi proškoleni Centrem nové naděje v základních postupech řešení dané problematiky PRPCH a k vytváření celkového pozitivního klimatu školy. Ve druhé fázi budou proškoleni vybranými pedagogy, kteří se stanou sami školiteli (a tím přenašeči nabytých zkušeností a vědomostí) daného pedagogického týmu na škole. Nutné je zapojit celé pedagogické týmy, aby byli s danou problematikou seznámeni a uměli s dětmi takto pracovat. Nedílnou podmínkou v projektu jsou i pravidelné „preventivní“ metodické porady uvnitř týmů. Snahou je podpořit 250 pedagogů s cílem nabyté zkušenosti přenést na žáky.