Školní kaplan

Konzultační hodiny: čtvrtek, 14:00 – 15:00 hodin (jinak kdykoli dle domluvy) – naleznete mě ve školní kapli, popř. v její přední části (tzv. sakristii)

Kontakt: tomas.cirz@b-g.cz; cirz@seznam.cz

Posláním školního kaplana je utvářet dobré duchovní klima školy, které je proniknuto světlem Kristova evangelia, a pomáhat nejen mladým, aby rozvíjeli vlastní osobnost, rostli a zráli jako skuteční lidé.

Jsem k dispozici studentům, pedagogickým pracovníkům, provozním zaměstnancům a rodičům, příp. zákonným zástupcům žáků.

Rád pomůžu a poradím, v případě že:
– je vám něco nejasného v oblasti náboženské či církevní problematiky
– máte otázky týkající se smyslu lidského života, výkladu biblických textů či teologie
– chcete prohloubit a rozvíjet svůj duchovní život
– máte zájem o „obyčejný“ rozhovor
– máte zájem o duchovní vedení
– máte zájem přijmout svátost křtu, svátost smíření či jinou svátost církve
– máte zájem o modlitbu nebo požehnání
– chcete nechat odsloužit mši svatou na určitý úmysl
– máte těžkosti a problémy v osobním životě, ve škole, ve vztazích, apod.
– uvažujete o vstupu do řeholního společenství či kněžského semináře

Můžete se na mne obrátit i v případě, pokud máte jakékoliv podněty či nápady vedoucí ke zkvalitnění duchovního života školy.
Těším se na setkání!

P. Mgr. Tomáš Čirž, Dr. theol.