Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů do osmiletého gymnázia
Seznam přijatých uchazečů do čtyřletého gymnázia

Vzor pro odvolání – osmileté gymnázium

Vzor pro odvolání – čtyřleté gymnázium

Po doručení rozhodnutí o přijetí žáka musíte potvrdit úmysl žáka nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být podepsaný žákem i rodičem.

V případě, že zápisový lístek žáka není odevzdán ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto žák práva být přijat za žáka dané střední školy.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; neplatí to v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.